NODA Mitsuharu

野田光治

NODA Mitsuharu

NODA
Mitsuharu

100 PHOTOGRAPHERS100 PHOTOGRAPHERS Describing Tokyo Scapes

私たちの居場所、
東京の価値や存在を
写真を通して、
いま考える。